Państwowa Straż Rybacka z Warszawy opiekuje się wodami Województwa Mazowieckiego. Oprócz Komendy Wojewódzkiej swoje posterunki terenowe ma w Ciechanowie, Ostrołęce, Małkinii, Płocku, Pułtusku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.
    Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:
  • Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie przepisów,
  • Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 

Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Nazwa operacji:
Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.
Cel operacji:
Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Planowane efekty operacji:
1. Zakup samochodu terenowego typu pick-up.
2. Zakup dwóch termowizorów.
Wartość operacji:
Planowane koszty kwalifikowalne operacji, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynoszą 180 000 zł.
Wkład Funduszy Europejskich
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 162 000 zł. Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Krótki opis operacji:
Zostanie zakupiony jeden samochód terenowy typu pick-up, w który zostanie wyposażony posterunek terenowy Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowany w Ostrołęce. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb.
Zostaną zakupione dwa termowizory, w które zostaną wyposażone posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowane w Ostrołęce i Płocku. Termowizory posłużą do obserwacji terenu w warunkach słabej widoczności w celu ujawnienia przypadków naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń zwiększy się efektywność działań zmierzających do ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń.
Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w celu egzekwowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Zawarcie umowy o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 17 października 2019 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zawarł z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie operacji pt. "Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym".

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


Odbiór dwóch termowizorów

13 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie nastąpiło odebranie dwóch termowizorów.

Termowizory będą używane przez strażników zatrudnionych w posterunkach terenowych Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowanych w Ostrołęce i Płocku. Termowizory posłużą do obserwacji terenu w warunkach słabej widoczności w celu ujawnienia przypadków naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń zwiększy się efektywność działań zmierzających do ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń. Zakup termowizorów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym".


Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


Odbiór samochodu terenowego typu pick-up

28 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie nastąpiło odebranie samochodu terenowego typu pick-up.

Samochód terenowy typu pick-up będzie używany jako samochód patrolowy przez strażników zatrudnionych w posterunku terenowym Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowanym w Ostrołęce. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb. Samochód jest przystosowany do jazdy w trudnych warunkach terenowych oraz do transportu łodzi motorowej, a także do przewożenia zabezpieczonych narzędzi połowowych oraz pochodzących z nich ryb. Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym".


Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


komwoj@psr.waw.pl

ksiegowosc@psr.waw.pl

© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie