Państwowa Straż Rybacka z Warszawy opiekuje się wodami Województwa Mazowieckiego. Oprócz Komendy Wojewódzkiej swoje posterunki terenowe ma w Ciechanowie, Ostrołęce, Małkinii, Płocku, Pułtusku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.
    Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:
  • Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie przepisów,
  • Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 

Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Cel operacji:
Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.
Planowane efekty operacji:
1. Zakup czterech samochodów terenowych typu pick-up.
2. Zakup łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.
Wartość operacji:
Po zastosowaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi całkowite koszty kwalifikowalne operacji wyniosą 568.836 zł.
Wkład Funduszy Europejskich
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 511.952,40 zł. Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w patrolach w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa mazowieckiego oraz ochrony tych wód przed działaniem niezgodnym z prawem.

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie

Odbiór łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową


15 listopada 2018 roku w siedzibie Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Płocku przy ul. Kolegialnej 15 nastąpiło odebranie łodzi patrolowej z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową. Łódź będzie wykorzystywana przez strażników zatrudnionych w posterunku terenowym zlokalizowanym w Płocku. Zestaw posłuży do kontroli i egzekwowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym w rejonie Jeziora Włocławskiego.

Kadłub łodzi patrolowej wykonany jest z metalu, co umożliwi cumowanie łodzi przy kamiennych i betonowych umocnieniach brzegowych bez obawy o jej uszkodzenie. Silnik czterosuwowy o mocy 40 KM zapewni efektywną kontrolę i egzekwowanie przepisów na tak rozległym akwenie, jakim jest Jezioro Włocławskie. Przyczepa podłodziowa zapewni mobilność patrolu i umożliwi transport łodzi przy użyciu samochodu terenowego w rejon działania patrolu.

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".

Odbiór samochodów terenowych typu pick-up


16 listopada 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie nastąpiło odebranie czterech samochodów terenowych typu pick-up.

Samochody terenowe typu pick-up będą używane jako samochody patrolowe przez strażników zatrudnionych w posterunkach terenowych Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowanych w Warszawie, Ciechanowie, Siedlcach i Płocku. Samochody będą wykorzystywane do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb. Samochody są przystosowane do jazdy w trudnych warunkach terenowych oraz do transportu łodzi motorowych, a także do przewożenia zabezpieczonych narzędzi połowowych oraz pochodzących z nich ryb.

Zakup jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji pn. "Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie Robert Kucyk


komwoj@psr.waw.pl

ksiegowosc@psr.waw.pl

© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie