Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa czterech samochodów terenowych

Numer sprawy: KW.201.2.2012
Dodano: 2012-05-16, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
Warszawa, 2012-05-16
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2012-05-24
liczba odsłon: 279

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.2.2012. Nazwa zadania: Dostawa czterech samochodów terenowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w
Warszawie
Adres zamawiającego ul. Żółkiewskiego 17
Kod Miejscowość 05-075 Warszawa-Wesoła
Faks: 22 773 94 61
adres strony internetowej www.psr.waw.pl
adres poczty elektronicznej komwoj@psr.waw.pl
Godziny urzędowania: 7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.psr.waw.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa czterech fabrycznie nowych, jednakowych samochodów terenowych, rok produkcji 2012, spełniających wymagania przepisów prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego i posiadających obowiązkowo polskie świadectwo homologacji lub odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji, (aktualne świadectwo homologacji samochodu lub odpis decyzji zwalniającej samochód z homologacji załączyć przy odbiorze samochodu).

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. Wykonawca dostarczy gwarancję i instrukcję obsługi w języku polskim.

Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na samochodach w widocznym miejscu informacji o treści: "Zakup samochodu dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl" zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej www.wfosigw.pl i po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca umieszczenia powyższej informacji na samochodach oraz wielkości powierzchni zajmowanej przez informację.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Pojazdy terenowe / 34113300-5
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
III kwartał 2012 roku nie później niż do 2012-09-14

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest spełnienie wszystkich wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podleganie wykluczeniom wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunkiem oceny pozytywnej oferenta będzie dostarczenie stosownych oświadczeń, oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 75
2. Wielkość zużycia energii 20
3. Wielkość emisji dwutlenku węgla 3
4. Wielkość emisji zanieczyszczeń 2

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-05-24 do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-05-24, o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XIV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 156912-2012 Data zamieszczenia 2012-05-16

 


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KW.201.2.2012. Nazwa zadania: Dostawa czterech samochodów terenowych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Auto Serwis Sikorski sp.j., 10-801 Olsztyn, ul. Sielska 43C

Uzasadnienie wyboru:

Firma Auto Serwis Sikorski sp.j. złożyła ofertę, która spełniła wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich złożonych ofert. Zgodnie kryteriami oceny ofert oraz zasadami ich oceny przyjętymi w SIWZ oferta firmy Auto Serwis Sikorski sp.j. uzyskała odpowiednio: 75 pkt w kryterium Cena, 18,96 pkt w kryterium Wielkość zużycia energii, 2,84 pkt w kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla oraz 1,49 pkt w kryterium Wielkość emisji zanieczyszczeń, otrzymując łącznie 98,29 pkt, co jest najwyższą wartością punktową spośród wszystkich złożonych ofert.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.
Firma (nazwa) lub nazwisko: Carolina Car Company sp.j. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka
Adres wykonawcy : 01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 54
Liczba pkt w kryterium Cena: 62,00
Liczba pkt w kryterium Wielkość zużycia energii: 20,00
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla: 2,98
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji zanieczyszczeń: 1,79
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę: 86,77

2.
Firma (nazwa) lub nazwisko: Toyota Radość sp.j.
Adres wykonawcy : 04-767 Warszawa, ul. Patriotów 271
Liczba pkt w kryterium Cena: 72,81
Liczba pkt w kryterium Wielkość zużycia energii: 20,00
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla: 3,00
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji zanieczyszczeń: 2,00
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę: 97,81

3.
Firma (nazwa) lub nazwisko: Toyota Bielany sp. z o.o.
Adres wykonawcy : 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 1
Oferta odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ze względu na fakt, iż nie odpowiadała treści SIWZ.

4.
Firma (nazwa) lub nazwisko: TECHNOTOP sp. z o.o.
Adres wykonawcy : 21-030 Motycz, Konopnica 164A
Liczba pkt w kryterium Cena: 68,65
Liczba pkt w kryterium Wielkość zużycia energii: 19,73
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla: 2,98
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji zanieczyszczeń: 1,94
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę: 93,30

5.
Firma (nazwa) lub nazwisko: Auto Serwis Sikorski sp.j.
Adres wykonawcy : 10-801 Olsztyn, ul. Sielska 43C
Liczba pkt w kryterium Cena: 75,00
Liczba pkt w kryterium Wielkość zużycia energii: 18,96
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla: 2,84
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji zanieczyszczeń: 1,49
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę: 98,29

6.
Firma (nazwa) lub nazwisko: KMJ Kaszubowscy sp.j.
Adres wykonawcy : 80-314 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 295
Liczba pkt w kryterium Cena: 72,24
Liczba pkt w kryterium Wielkość zużycia energii: 17,38
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji dwutlenku węgla: 2,61
Liczba pkt w kryterium Wielkość emisji zanieczyszczeń: 1,70
Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę: 93,93


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę firmy Toyota Bielany sp. z o.o.,
01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 1.

Ofertę odrzucono na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie odpowiadała ona treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany był podać w ofercie zużycie paliwa zaoferowanego modelu samochodu w cyklu mieszanym (zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych). Wykonawca w złożonej ofercie podał zużycie paliwa zaoferowanego modelu samochodu w warunkach pozamiejskich.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

Robert Kucyk – komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
Kierownik Zamawiającego

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem