Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Dostawa paliwa

Numer sprawy: PSR-KW-606-17/83/10
Dodano: 2010-07-27, aktualizacja: 2021-12-01, opublikował: Rafał Kuczborski
2010-07-27
Status zamówienia: zakończone
Zakończone: 2010-12-10
liczba odsłon: 281

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia: Dostawa paliwa, tj. benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego w terminie od podpisania umowy do 31.12.2011 r.

Dostawa realizowana drogą transakcji bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych wydanych przez wykonawcę. Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw na terenie Polski należących do Wykonawcy, jak również na stacjach paliw, z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy umożliwiające Zamawiającemu dokonywanie bezgotówkowych transakcji. Stacje paliw muszą być zlokalizowane w następujących miastach: Warszawa, Płock, Ciechanów, Siedlce, Ostrołęka, Radom, Pułtusk oraz w odległości nie większej niż 20 km od miejscowości Małkinia Górna (powiat Ostrów Mazowiecka).

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
www.psr.waw.pl
komwoj@psr.waw.pl
8.00-16.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Osobiście w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSR w Warszawie, tj. Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego 17, pok. 102 w godz. 8.00-16.00 lub pobranie w formie elektronicznej ze strony zamawiającego: www.psr.waw.pl

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
- nieodpłatne

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

• Benzyna bezołowiowa 95 – 12 000 litrów
• Olej napędowy – 30 000 litrów

 

PARAMETRY:
Przedmiot zamówienia musi spełniać polskie normy wymagane od paliw dopuszczonych do sprzedaży w Polsce.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2011 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest spełnienie wszystkich wymogów przewidzianych w art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177; tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163; tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 uzupełniony o tekst ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. Nr 206, poz. 1591 oraz o tekst ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw) oraz nie podleganie wykluczeniom zawartym w art. 24 tejże ustawy. Warunkiem oceny pozytywnej oferenta spełniającego wymagania określone w wyżej wymienionych przepisach będzie dostarczenie stosownego oświadczenia w tym zakresie, oraz spełnienie wszystkich wymogów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Cena - 100%

Wynik:
Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła
Pokój nr 102

do dnia 2010-12-10 do godz. 14:00

11) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2011-01-09


Robert Kucyk – komendant wojewódzki
____________________________________
Państwowa Straż Rybacka w Warszawie

 


UWAGI:

Numer sprawy: PSR-KW-606-17/83/10

Warszawa, 2010-12-10

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
PSR-KW-606-17/83/10. Nazwa zadania: Dostawa paliwa

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7

Uzasadnienie wyboru:
Uzasadnienie wyboru: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. złożył jedyną ofertę w postępowaniu. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-12-31.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1) Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Adres Wykonawcy: 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Cena oferty brutto: 186 900 zł
Liczba pkt. (kryterium cena): 100


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

 

Robert Kucyk – komendant wojewódzki PSR w Warszawie
___________________________________
Kierownik Zamawiającego

 

UWAGI:

Numer sprawy: PSR-KW-606-17/83/10

Warszawa, 2010-12-10


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa - Wesoła

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
PSR-KW-606-17/83/10. Nazwa zadania: Dostawa paliwa

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
09-411 Płock, ul. Chemików 7

Uzasadnienie wyboru:
Uzasadnienie wyboru: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. złożył jedyną ofertę w postępowaniu. Oferta ta spełniła wszystkie wymogi określone w SIWZ.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-12-31.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1) Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

Adres Wykonawcy: 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Cena oferty brutto: 186 900 zł
Liczba pkt. (kryterium cena): 100


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu
wszelkich formalności po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

Robert Kucyk – komendant wojewódzki PSR w Warszawie
___________________________________
Kierownik Zamawiającego

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem